ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ​

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Υποψήφιου για συμμετοχή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Ομογενών:

1.

Αίτηση γονέως.

2.

Αποδεικτικά στοιχεία εργασίας του γονέως που υποβάλλει την αίτηση, για χρονικό διάστημα 24 μηνών την τελευταία δεκαετία

α) Για ιατρούς:

Βεβαίωση από τον Ärztekammer.

β)​ Για μισθωτούς:

Versicherungsverlauf από την Deutsche Rente ή Lohnabrechnungen.

γ)​ Για ελεύθερους επαγγελματίες:

Gewerbeanmeldung και πρόσφατη βεβαίωση από ορκωτό λογιστή ότι η επιχείρηση υφίσταται ακόμη.

3.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο σε περίπτωση που το όνομα του δικαιούχου γονέως είναι διαφορετικό από του τέκνου).

4.

Κόστος βεβαίωσης: 50 Ευρώ.